خدمات ترجمه

ترجمه کتاب

ترجمه کتاب

ترجمه کتاب تخصصی

مؤلفین و مترجمین مرکز آرین ترجمه سوابق درخشانی در تألیف و ترجمه کتب مختلف دارند.

این مرکز آماده ارائه کلیه خدمات ترجمه و ویراستاری کتاب به مؤلفین و ناشران محترم می باشد.

مرکز آرین ترجمه آمادگی ارائه خدمات ترجمه کتاب را به ناشران و اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل دارد:

ترجمه کتاب
ویراستاری کتاب
نقد کتاب
خلاصه نویسی کتاب